Algemene Voorwaarden & Pravicy Polis

Algemene voorwaarden Praktijk-deVlinder ©

Bij uw bestelling of afspraak vragen wij om uw telefoon nummer en (email) adres. Waarom doen we dat? Per email wordt u geïnformeerd over de voortgang van uw bestelling of bevestiging van gemaakte afspraken.

Zonder dit adres kunnen wij u niet informeren en weet u dus ook niet of er wijzigingen opgetreden zijn. Bij wijzigingen vragen wij eerst uw toestemming. Dit doen we via de email. Uw telefoonnummer hebben we naast uw adres nodig in geval van problemen met de levering of de betaling verhindering van de cursus of consult.

Onderstaande Algemene Voorwaarden gelden vanaf 1 mei 2022

Toepasbaarheid:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van consult, verkoop, levering, huur, lease of bruikleen van producten door het bedrijf Praktijk-deVlinder, , Nederland – eigenaresse Jeanet Elzinga, waarvan de betaling niet à contant is geschied. zijn onderdeel van Praktijk-deVlinder en van toepassing in deze voorwaarden, www.praktijk-devlinder.nl

Afzeggingen:

 1. Afzeggen van consulten dienen uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden – voor workshops en/ of  cursus bij Jeanet Elzinga, Praktijk-deVlinder ,en bij alle andere activiteiten binnen praktijk-devlinder is dit uiterlijk 2 weken van te voren. Voor workshops op locatie in de Benelux is deze periode 3 weken – dan kan dit kosteloos.

Wanneer er afgezegd wordt binnen de genoemde periode voor een consult, workshop of coaching-traject dan wordt 50% van de prijs berekend. Voor workshops  in de Benelux op locatie geldt dit voor het minimum afgesproken bezoekers aantal, ook als er zich minder hadden aangemeld.

Bij geen afzegging en ook niet aanwezig zijn op consult of workshop/cursus of andere activiteit geldt ook dat 50% van het overeengekomen bedrag afgerekend dient te worden. Eerder geleverd lesmateriaal dient onbeschadigd retour geleverd te worden binnen 10 dagen, anders wordt ook het lesmateriaal in rekening gebracht.    Jeanet Elzinga, praktijk-devlinder behoudt zich het recht voor workshops af te zeggen wanneer er minder dan 3 aanmeldingen zijn.

Leveringsvoorwaarden

 1. Indien een product is besteld, hetzij via de email, hetzij via de telefoon, hetzij via de post of anderzijds, is de cliënt verplicht deze af te nemen, tenzij het product niet beantwoord aan de overeenkomst.

Bruikleen:

4 alle uitgeleende boeken of attributen zullen binnen een termijn van 6 maanden retour gegeven worden aan Jeanet Elzinga- Praktijk-deVlinder .indien het geleende niet geretourneerd is dan zal er een factuur worden gestuurd ten bedrage van het geleende item en onkostenvergoeding van maximaal €10.-

Betalingsvoorwaarden:

 1. De cliënt betaalt met een in Nederland wettig betaalmiddel, dit kan zelf worden overgemaakt op rekening NL14INGB0001940544 of via een betaalverzoek zonder enige inhouding, vergelijking of korting, uiterlijk op de uiterste betaaldatum, vermeld op de factuur. Normaliter is dit 7 dagen voor een consult of contante betaling. Betaling voor workshops en cursussen is vooraf. Met uitzondering als dit op de factuur is aangegeven dat in termijnen mag worden betaald. Een coaching via telefoon of Skype sessie wordt vooraf betaald.

Overschrijding betalingsvoorwaarden:

 1. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is Jeanet Elzinga zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 85,- alsmede de wettelijke rente van 1% per maand vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Een en ander onverminderd de aanspraak van Jeanet Elzinga op vergoeding van alle eventueel ter incassering gemaakte gerechtelijke kosten. Een en ander is vastgelegd in het nieuwe burgerlijk wetboek.

Tegenbewijs:

 1. Behoudens tegenbewijs strekken de factuur en de daarbij behorende administratiegegevens tot volledig bewijs op grond waarvan betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan. Standaardprocedure. De standaardprocedure door Jeanet Elzinga- Praktijk-deVlinder gehanteerd is: Indien betaling binnen de betaaltermijn uitblijft, volgt een betalingsherinnering.

Het factuurbedrag wordt verhoogd met € 1,-. Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een tweede herinnering gezonden worden. Deze is verhoogd met € 3,50 administratiekosten.

Leidt deze herinnering opnieuw niet tot betaling, dan volgt een derde, laatste herinnering. Deze is verhoogd met € 7,50 administratiekosten en 1% rente per maand gerekend vanaf de originele uiterste betaaldatum. Indien ook hier niet op gereageerd wordt volgt inschakeling van een incassobureau. Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de cliënt in rekening gebracht en zullen minimaal ca. € 85,- per factuur bedragen.

Indien u een levering onder rembours laat afleveren en u neemt de zending niet aan, en het wordt door Postnl weer retourgezondene, dan bent u ons de bezorg- en rembourskosten verschuldigd, verhoogd met 10% van de waarde van de inhoud van de zending. Indien de zending speciaal voor u bestelde artikelen bevat of indien u ons goederen speciaal laat aanmaken met een beperkte houdbaarheid (zoals gebruikersflesjes bloesemremedie, speciale tincturen ), dan bent u het volledige bedrag inclusief bezorg- en rembourskosten verschuldigd. Deze schuld vervalt indien u het totale factuurbedrag plus € 10,00 alsnog overmaakt op onze rekening. U krijgt uw pakket dan per omgaande opnieuw toegezonden.

Toepasselijk recht en geschillen:

 1. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Aanvullende voorwaarden

9. Indien de geleverde zaak naar het oordeel van de cliënt niet voldoet aan de te verwachten kwaliteitseisen, is de cliënt gerechtigd de zaak op eigen kosten binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren aan Jeanet Elzinga. Hiermee wordt de koopovereenkomst herroepen. Dit is conform de EG richtlijn van 20 mei 1997. De betaalde aankoopprijs zal door Jeanet Elzinga binnen 30 dagen na ontvangst van de zaak worden terugbetaald aan de cliënt.

Uitsluiting.

 1. Uitgesloten van retourrecht als genoemd in artikel 9 zijn artikelen die op speciaal verzoek van cliënt door Jeanet Elzinga zijn besteld bij derden. Goederen die specifiek voor de cliënt zijn samengesteld, zoals gebruikersflesjes Bach Bloesemremedies, tincturen, aroma-therapeutische mengsels of thee, of goederen waarvan de verpakking geopend, dan wel beschadigd is zijn uitgesloten van retourname
 2. Wij aanvaarden alleen verantwoording voor verzekerd vervoer.
 3.  Met het plaatsen van een opdracht gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Disclaimer
Kruidenremedies, etherische oliën en andere hier verkrijgbare natuurproducten zoals Aloe Vera van Forever Living vervangen geen medische handelingen mochten deze noodzakelijk zijn. Neemt u voor elke gezondheidsklacht altijd eerst contact op met uw huisarts, dit is een voorwaarde voordat men op consult komt. Vooraf een consult boeken is in overleg mogelijk

Kruidenremedies en de andere middelen zijn natuurproducten. Ze worden met zorg samengesteld en aan u gegeven of verzonden. Er zijn geen schadelijke bijwerkingen bekend, toch is gebruik van deze middelen altijd voor eigen risico.

Daar wij op afstand nooit de situatie voor 100% kunnen inschatten omdat andere factoren namelijk ook een rol kunnen spelen, kunnen wij geen verantwoording nemen voor de werking en/of de toepassing van de middelen.

Verzendkosten

€4.00 voor bestellingen die door de brievenbus kunnen

€6,95 voor pakketverzendingen
€8,95 voor verzendingen naar België
Levering loopt via de postbode of pakketbezorger van PostNL. Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 09:00 en 18:00 plaats vinden.
Bij bestellingen boven € 75,– (Nederland) en € 77,00 (Belgie) worden geen verzendkosten in rekening gebracht.


Privacy verklaring Praktijk-deVlinder ©

Praktijk-deVlinder is schriftelijk bereikbaar via De Nova Cura 255, 9207BV in Drachten en telefonisch via 06-28783757, Praktijk-deVlinder is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk-deVlinder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk-deVlinder heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijk-devlinder.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Praktijk-deVlinder  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen.
 • Het verzenden van evt nieuwsbrieven en correspondentie.
 • Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk-deVlinder neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk-deVlinder) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk-deVlinder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk-deVlinder verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.